Betingelser

  Følgende dokument beskriver betingelser og vilkår for brug af tjenesten LokalUpdate PLUS (i det følgende kaldet “tjenesten”). Tjenesten udbydes og drives af Eventproductions, CVR: 32980333, Nørregade 1, 4200 Slagelse (i det følgende kaldet “LokalUpdate”). Nærværende vilkår finder anvendelse for enhver brug af tjenesten. Ved slutkundens (i det efterfølgende kaldet “kunden” eller “du”) ibrugtagning af tjenesten indgås en bindende aftale mellem LokalUpdate PLUS og kunden vedrørende tjenesten på nedenstående vilkår. Starten på aftaleforholdes defineres som tidspunktet for oprettelse af et abonnement på LokalUpdate’s hjemmeside. Kunden accepterer, at al kommunikation mellem LokalUpdate PLUS og kunden sker telefonisk eller elektronisk via  LokalUpdate’s hjemmeside eller via den mailadresse kunden oplyste, inklusiv al korrespondance omkring betaling for brugen af tjenesten.

  1. Forudsætninger for adgang til tjenesten

  For at kunne benytte tjenesten skal kunden have adgang til en computer, tablet eller smartphone med internetadgang. Den af LokalUpdate’s opkrævede pris omfatter alene brug af tjenesten og omfatter ingen andre udgifter kunden måtte blive påført ved brug af tjenesten, herunder eksempelvis udgifter til internetforbrug.

  2. Betalingsvilkår og aldersbegrænsning

  Du skal være fyldt 18 år for at få adgang til tjenesten. Påbegyndelse af abonnementsopkrævningen finder sted ved oprettelse af abonnement på LokalUpdate’s hjemmeside. Kunden skal sikre at alle oplysninger om kunden, der afgives i forbindelse med oprettelse af abonnement er korrekte, aktuelle og fuldstændige. Kunden har pligt til løbende at holde sådanne oplysninger opdaterede, således at disse til stadighed er korrekte og fuldstændige.

  Efter oprettelse af abonnement betales løbende for brug af tjenesten enten ved at prisen for det månedlige abonnement trækkes på betalings- eller kreditkort oplyst af kunden med mindre det er tale om et tidsbestemt abonnement, hvorfor denne automatisk vil blive lukket når perioden ophører.

  3. Begrænsninger i brug af tjenesten

  Tjenesten må alene bruges af privatpersoner, af medarbejdere i virksomheder eller medlemmer i foreninger. Brugen af tjenesten er personlig. Brug af tjenesten til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge er ikke tilladt. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af tjenestens indhold er forbudt. Kunden er uberettiget til at forsøge at skaffe sig adgang til dele af tjenesten, som kunden ikke som udgangspunkt har adgang til eller som ikke er en åbenlys del af tjenesten, herunder underliggende databaser og lignende. Kunden er endvidere uberettiget til at benytte tjenesten på måder eller til formål, som ligger uden for tjenestens anvendelsesområde, såfremt sådan benyttelse måtte medføre tekniske, praktiske eller retslige problemer for LokalUpdate eller tredjemand. Kunden må ej heller bruge tjenesten på anden måde, end den er tiltænkt, herunder forsøge at kopiere indholdet i tjenesten, kunstigt øge antallet af visninger, overdrage brugernavn og password til tredjemand, omgå tekniske mekanismer, som er implementeret for at beskytte tjenesten mod rettighedskrænkelser, herunder kopiering/reproduktion/distribution, benytte tjenesten i strid med gældende ret og lov. LokalUpdate er berettiget til at lukke adgangen til tjenesten, såfremt LokalUpdate finder grund til at tro, at tjenesten misbruges.

  4. Abonnements omfang

  DUNO er som udgangspunkt en platform med forskellige onlinekurser eller videoserier. Med tjenesten får man adgang til at se de videoepisoder/klip der indgår i ens abonnement. Såfremt der forekommer bindingstid, vil det klart fremgå i oprettelsesforløbet på hjemmesiden. Abonnementet kan opsiges ved udgangen af den måned, kunden sidst har betalt for. Abonnementer med en bindingsperiode kan tidligst opsiges ved udgangen af bindingsperioden. Ved opsigelse af tjenesten i en evt. gratisperiode tilbudt til nye kunder, vil der blive lukket for adgang til tjenesten med øjeblikkelig virkning. Hvis man på et senere tidspunkt ønsker at genoptage sit abonnement, bliver man trukket for én måneds abonnement inden man kan få adgang til tjenesten.

  5. Rabatkoder

  Rabatkoder/gavekort udstedt af LokalUpdate, kan benyttes som betalingsmiddel for tjenesten. Udnyttelse af et gavekort kræver, at man enten opretter sig som ny kunde hos LokalUpdate og herefter indtaster sin rabatkode, eller hvis man allerede er abonnent hos LokalUpdate, indtaster man blot sin rabatkode i systemet. Hvis man ikke ønsker at fortsætte som betalende kunde, kan man frit afmelde sig inden udløb af den periode, som gavekortet dækker, og tjenesten vil automatisk ophøre ved udløb. Der vil således ikke blive trukket noget på betalings- eller kreditkortet. Hvis man ikke framelder sig LokalUpdate inden udløb af den periode som gavekortet dækker, vil abonnementet automatisk fortsætte til normalpris, medmindre gavekortet er indløst som et tidsbestemt abonnement, hvorfor denne automatisk vil ophøre når perioden afsluttes, og adgang til LokalUpdate vil blive lukket. En rabatkode/gavekort er ikke refunderbart, kan ikke ombyttes til kontanter. Et gavekort eller en rabatkode kan ligeledes ikke overdrages til anden person, når det først er taget i brug. LokalUpdate har ikke ansvar for bortkomne eller mistede gavekort. Et gavekort er gyldigt i 12 måneder fra købsdatoen.

  6. Fortrydelsesret

  Kunden kan fortryde aftale om indgåelse af abonnement til tjenesten i op til 14 dage efter aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten bortfalder dog straks når kunden tager tjenesten i brug. Ibrugtagning sker første gang kunden logger sig ind på tjenesten ved brug af brugernavn og adgangskode.

  7. Ophavsret

  Indholdet i tjenesten tilhører tredjemand og er beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne blive forfølges retsligt af LokalUpdate og/eller ophavsmanden. Kunden har ingen rettigheder til kommercielt brug, salg, videresalg, eksemplar fremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Kunden forstår og anerkender, at rettighedshaver til tjenestens indhold kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser – direkte overfor kunden.

  8. Personoplysninger og sikkerhed

  Alle personoplysninger behandles efter gældende lov om persondata. LokalUpdate er berettiget til at behandle alle oplysninger om kunden, som kunden selv angiver ved oprettelse af abonnement og ved brug af tjenesten. Eventuel yderligere behandling af oplysninger om kunden sker alene i det omfang dette er nødvendigt for at kunne levere tjenesten. Eventuelle oplysninger om kundens adfærd ved brug af tjenesten kan anvendes til tekniske formål, markedsundersøgelser og statistiske formål (historik) med henblik på at forbedre den enkelte kundes oplevelse af tjenesten. LokalUpdate overdrager alene personoplysninger til tredjemand i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne forbedre tjenesten for kunderne og sikre kundens brug af tjenesten. Kunden accepterer LokalUpdate’s indsamling og behandling af personoplysninger om kunden med førnævnte formål. Tjenesten er beskyttet med brugernavn og adgangskode således, at alene kunden har adgang til kundens oplysninger. Kunden er forpligtet til at oprette og benytte en sikker adgangskode og kunden har det fulde ansvar for alle aktiviteter, der finder sted ved brug af kundens brugernavn og adgangskode. Kunden er forpligtet til straks at informere LokalUpdate om eventuel mistanke om uautoriseret brug af brugernavn og adgangskode samt om alle andre sikkerhedsbrud. Tjenesten beskyttes af LokalUpdate mod virus og hackerangreb ved benyttelse af normalt sikkerhedsprogrammer, der løbende holdes opdateret. LokalUpdate er dog ikke herudover ansvarlig for eventuelle sikkerhedsbrist eller konsekvenser heraf.

  8. LokalUpdate’s rettigheder

  Såfremt kunden ikke betaler eller på anden måde ikke opfylder nærværende aftale, og såfremt dette ikke skyldes forhold som LokalUpdate er ansvarlig for, kan LokalUpdate uden varsel lukke kundens adgang til tjenesten. Kunden accepterer, at LokalUpdate må kommunikere med kunden via mail eller telefon, herunder sende relevant information om tjenesten til kunden. LokalUpdate giver dog ingen garanti for, at tjenesten altid er fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der opstår forstyrrelser eller afbrydelser på tjenesten, har LokalUpdate lov at forsøge at løse problemet uden at dette skal anses for at være brud på aftalen med abonnenten. LokalUpdate har endvidere ret til, i rimeligt omfang, at lukke tjenesten midlertidigt i tilfælde af opdatering af tjenesten. LokalUpdate har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter disse vilkår til tredjemand.

  9. Ansvar og skadesløsholdelse

  LokalUpdate forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre indholdet og udbuddet af tjenesten. Såfremt kunden i henhold til dansk rets almindelige regler lider et tab som følge af forhold eller undladelser som LokalUpdate er ansvarlig for, er LokalUpdate’s erstatningsansvar begrænset til et beløb svarende til det månedlige abonnement. Det accepteres af kunden, at mindre tekniske problemer og kortere perioder med manglende adgang til tjenesten kan forekommer. Tjenesten vil løbende blive forbedret og vedligeholdt, hvorfor kunden må forvente løbende opdateringer. Det anbefales, at kunden altid bruger den senest opdaterede version af tjenesten for at sikre optimal udnyttelse af tjenesten. LokalUpdate kan suverænt vælge de platforme og devices, tjenesten bliver udbudt på, ligesom LokalUpdate frit kan indstille leverancer og understøttelse af specifikke håndsæt/devices, som tidligere kan have været understøttet af leverandøren. LokalUpdate er ikke ansvarlig for tab af data, indirekte tab og følgeskader. Kunden er forpligtet til at skadesløsholde LokalUpdate for ethvert tab LokalUpdate måtte lide som følge af kundens forkerte, ulovlige eller retsstridige brug af tjeneste, herunder tab som følge af krænkelse af tredjemands rettigheder.

  10. Forum, debat og indlæg

  Kunden vil have mulighed for at skrive debatindlæg, anbefalinger, anmeldelser og på anden måde give udtryk for sine holdninger på tjenestens hjemmeside. Kunden forpligter sig til ikke at skrive noget, som kan medføre straffeansvar, er ærekrænkende, racistisk, truende eller på anden måde, er i strid med gældende lov. Kunden må heller ikke offentliggøre andres identitet uden forudgående samtykke. Leverandøren forbeholder sig retten til at slette indlæg, som efter leverandørens vurdering er upassende eller i strid med god skik for brug af tjenesten.

  11. Tvister

  Nærværende vilkår – og enhver brug af tjenesten – er underlagt dansk lov. Enhver tvist, der måtte opstå ud af eller i forbindelse med disse vilkår eller brug af tjenesten skal søges løst mindeligt. I det omfang dette ikke lader sig gøre, kan tvisten indbringes for et passende klageorgan eller de almindelige danske domstole ved LokalUpdate’s værneting.

  12. Ændring af vilkår

  LokalUpdate kan med 1 måneds varsel ændre vilkårene for brug af tjenesten. Kunden informeres herom via mail som oplyst af kunden og på tjenestens hjemmeside. Såfremt der alene er tale om uvæsentlige ændringer informeres kunden herom alene på tjenestens hjemmeside. Ændringer som skyldes forhold uden for LokalUpdate’s kontrol, herunder ændring af tredjemands rettigheder eller lignende, vil kunne blive gennemført med forkortet varsel. Fortsat brug af tjenesten efter vilkårsændringer tjener som kundens accept af de ændrede vilkår.

  12.09.2017, ver. 1

  Blog
  da_DKDanish